Предстои ми писане на дипломна работа – от къде да започна?

Често ни пишат студенти, които не могат да започнат своята дипломна работа. Кое е най-важното дефакто?

Най-важното е, да съставите план и да намерите литература по изследвани проблем.  Например, тема Агресивност при деца? Как да съставя план?

При всички случаи следва да изясните в теоретичната ви част – 1 глава, какво е агресия, форми на агресията, причини за агресията, фактори и др. В глава 2 ще е добре да проведете изследване, обхващащо например деца от 8  клас или по-малки, да приложите тест за изследване на агресията, има различни форми и методи, и в 3 глава да анализирате какво сте получили от това изследване и да направите изводи. Би било добре ако имате и използвате и приложите поне 20-40 източника! Може да са на български език, английски, руски език. Важното е да дадете и своята гледна точка.

Или, изводите са:

1.Задължително проучване на проблема и записване на литературните източници, които ще използвате.

2. Дефиниране на заглавието – в случая имаме Агресивност при деца – два основни термина ни касаят – агресия и деца.

3. Избор на методики.

4.В уводната част ВИНАГИ трябва да присъстват:

  • Актуалност на изследването;
  • Обект и предмет;
  • Теза, хипотеза;
  • Цели и задачи;
  • Методи и методиката;
  • Ограничения и обхват на изследването (времева рамка).

 

Успех!

 

Помощ за студенти - теми, дипломни и курсови работи, реферати, есета, презентации!