logo

Здравно възпитание в училище

Безплатно!

Тревожното състояние на здравето като цяло на сегашното българско дете, и високата смъртност на която сме свидетели ежедневно, обуславя значимостта на проблема за повишаване на здравната култура на всички ученици, преди формиране на рисково за здравето поведение у тях самите. Това е възможно само чрез осигуряване на оптимални условия за реализация  на здравно обучение и здравно възпитание – две страни на един процес (1, с.23).

Описание на продукта:

Здравно възпитание в училище

Общ обем – 12 стр.

Изпозлвана веднъж в ШУ Епископ Константин Преславски през 2015 г.

Помощ за студенти - теми, дипломни и курсови работи, реферати, есета, презентации!