Подсказка
cropped-logo.jpg

БИЗНЕС ПЛАН НА “ВЕРТЕН” ООД – СОФИЯ

Описание на продукта:

Общ обем – 50 стр

Настоящата дипломна работа е на тема “Бизнес план на “ВЕРТЕН” ООД – София”. Основната й цел е да се представи значимостта на маркетинговата политика за перспективната ориентация на фирмата, дефинирането на нейния целеви пазар, постигането на маркетинговите й цели на целевия пазар, разработката на маркетинговия микс за постигане на трайни конкурентни предимства и подпомагане на практикуващите мениджъри в усилията им да използват своите средства за оползотворяване на установените пазарни шансове.

В структурно отношение разработката се състои от увод, два раздела, заключение, списък на използваната литература и приложения.

В първия раздел са разгледани теоретичните аспекти на маркетинговата дейност на фирмата в контекста на бизнеспланирането. Тук е дадено описание на маркетинга като цяло, обхвата на маркетинговата дейност и отделните елементи на маркетинг микса – стокова политика, ценова политика, пласментна политика и рекламна политика.

Втората част на разработката по същество представлява нейната практическа част. Тук съм разработил стратегически бизнес план на конкретна фирма – „ВЕРТЕН“ООД. Спрял съм вниманието си на фирмения профил на фирмата, нейните маркетингови ориентири, маркетингови приоритети. Направил съм анализ на пазара и конкуренцията, както и на маркетинговата среда, като съм посочил възможностите и опасностите за дадената фирма. Също така съм анализирал и вътрешните предимства и недостатъци на „ВЕРТЕН“ ООД. Описал съм различните политики на фирмата – ценова дистрибуционна и т.н. – и на тази основа съм дал предложения за подобряване на маркетинговата дейност във „ВЕРТЕН“ ООД.

Помощ за студенти - теми, дипломни и курсови работи, реферати, есета, презентации!