Подсказка

Влияние на метеорологичните условия, сорта и торенето в/у параметрите на добива на царевицата в района на североизточна България

70.00 лв.

Процеса на одомашняването на царевицата се счита, че е започнал още преди 7 500 – 12 000 години, и този процес има огромно практическо значение за археолозите, генетиците, етноботаниците и географите.

Изследванията между 50-те и 70-те години на 20-ти век сочат за място на възникване на царевицата областта между Оахака и Халиско в днешно Мексико, тъй като най-ранните археологически находки от царевица са намерени именно там.

Според някои по-модерни изследвания най-вероятно царевицата възниква в Мексико, но в друга област — долината на река река Балсас[1]. Така например генетичните анализи на Джон Добли идентифицират естествената за долината на река Балас Zea mays ssp. parviglumis като теоснит най-близък до съвременната царевица.

През около 1500 г.пр.н.е. царевицата започва да се разпростира бързо и широко. Бива интродуцирана в нови човешки култури, което води до селекциониране на нови желани характеристики. Царевицата става основна храна за повечето доколумбови цивилизации в Северна, Централна и Южна Америка.

В Мезоамерика царевицата дава преимущество на редица култури и е почитана в култове и обичаи. През 1 хилядолетие царевицата навлиза дълбоко в Северна Америка до териториите на югоизточна Канада, променяйки пейзажа на континента[2].

[1] http://teosinte.wisc.edu/pdfs/DoebleyAnnRev2004.pdf

[2] http://teosinte.wisc.edu/pdfs/DoebleyAnnRev2004.pdf

Категория: Етикети: ,

Описание на продукта:

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД……………………………………………………………………………4

ГЛАВА ПЪРВА.  ЦЕЛ И ЗАДАЧИ………………………………………….7

ГЛАВА ВТОРА. ТЕОРЕТИЧЕН ОБЗОР НА ЦАРЕВИЦАТА КАТО ЗЪРНЕНО-ЖИТНА КУЛТУРА НА ТОПЛИЯ КЛИМАТ……………….8

2.1 Царевицата – значение, произход, разпространение, продуктивни възможности……………………………………………………………………8

2.2 Биологични особености и изисквания……………………………………13

2.3 Агротехника (място в сеитбообращението, обработка на почвата, торене, сеитба, окопаване, борба срещу плевели, болести и неприятели, поливане, други грижи през вегетацията)……………………………………………….15

2.4 Прибиране. Съхраняване на продукцията……………………………….27

ГЛАВА ТРЕТА. АНАЛИЗ НА ВЛИЯНИЕТО НА ПОЛИВНИЯ РЕЖИМ, ТОРЕНЕТО И ВИДА НА СОРТА НА ЦАРЕВИЦАТА ЗА КРАЙНИЯТ Й ДОБИВ……………………………………………….……..29

3.1 Влияние на поливния режим върху структурните елементи на добива при царевицата……………………………………………………………………..29

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА.  ВЛИЯНИЕ НА МЕТЕОРОЛОГИЧНИТЕ УСЛОВИЯ, СОРТА И ТОРЕНЕТО ВЪРХУ ПАРАМЕТРИТЕ НА ДОБИВА НА ЦАРЕВИЦАТА В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ……35

4.1 Проучване относно влиянието на метеорологичните условия, торенето и сорта при крайният добив в района на Североизточна България……….….35

ГЛАВА ПЕТА. АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ДАННИ…………………45

ГЛАВА  ШЕСТА. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ…………………………….52

ГЛАВА СЕДМА.   ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ………………………..55

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………..……….57

Общ обем – 57 стр.

Защитена през 2016 г.

Помощ за студенти - теми, дипломни и курсови работи, реферати, есета, презентации!