Подсказка

Издаване и обслужване на банкови карти от УниКредит Булбанк

55.00 лв.

Банковите карти представляват инструмент, който дава възможността на своя притежател да извършва определени финансови операции. Тяхното внедряване и популяризиране е една важна тенденция в развитието на технологиите за безналични разплащания в банковата дейност, защото картите предоставят много предимства. Те осигуряват на картодържателите удобство, надеждност и икономия на време.

Банковите карти като финансов инструмент постоянно се усъвършенстват – разширява се сферата на тяхното приложение, все повече стават услугите, оказвани чрез тях. През призмата на прилаганите технологии, основните направления на усъвършенстване са три:

  • разширяване на функционалността им с вграждане на нови технологични възможности
  • повишаване нивото на сигурност
  • усъвършенстване на графичното изпълнение.

Актуалността на анализираният проблем се състои в това, че банковите карти – независимо дали са кредитни или дебитни, са все по-чест и предпочитан начин за заплащане на сметки, на плащания, включително и чрез Интернет. Банковите карти са сигурен начин за защита на парите на гражданите.

Обект са банковите карти като вид платежно средство. Предмет е издаването и обслужването на банковите карти от УниКредит Булбанк.

Тезата на магистърската теза е следната: Банковата карта е сигурен и надежден начин за съхранение и плащане в брой днес.

Категория:

Описание на продукта:

Съдържание:

Увод……………………………………………………………………………..3

Глава Първа. Значение и дефиниране на банковата карта в днешната икономика………………………………………………………………………5

1.1 Същност на банковата карта – видове…………………………………….5

1.2 Предимства и недостатъци на банковите карти………….……………..12

1.3 Въздействие на новите информационни технологии върху банковото дело…………………………………..…….………………..14

Глава Втора. Особености при издаването и обслужването на банковите карти  в УниКредит Булбанк……………………………………………….20

2.1 Кратко представяне на банка УниКредит Булбанк………….………….20

2.2 Етапи и особености при издаването и обслужването на банкови карти в УниКредит Булбанк…………………………………………………………..22

Глава Трета. Възможности за увеличаване броя на плащанията чрез банкови карти в УниКредит Булбанк…………………………………….34

3.1 Методи, които могат да се прилагат от банките, целящи да стимулират плащанията чрез банкови карти ……………………………………………..34

3.2 Картовия бизнес според анализите на банката…………………………..44

Заключение……………………………………………………………………48

Използвани източници…………………………..………………………….51

Общ обем – 51 стр.

Защитена с отличен през 2016 г. в Свищов

Помощ за студенти - теми, дипломни и курсови работи, реферати, есета, презентации!