Подсказка

ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ (НА ПРИМЕРА НА ОБЩИНА МОНТАНА)

50.00 лв.

За да осъществява ефикасно своята дейност, бюджетната система има специфична вертикална структура. Характерно за тази структура е наличието на финансови звена, органи и дейности, както на национално, така и на регионално, местно равнище.

Особеностите на регионалните финансови отношения, тяхната роля, както и връзката им с централните финанси, се изучават от теорията за местните финанси или фискалната децентрализация.

Местните финанси са част на финансовата система. Те са свързани с набирането и разпределението на бюджетни и извънбюджетни средства на регионално равнище[1].

Чрез тях се финансира дейността на органите за местно самоуправление. Основен източник за формиране на местните финанси е разпределението и преразпределението на дохода, създаден на територията на съответния регион.

Основа за възникването и развитието на местните финанси е местното самоуправление. Ето защо, за да се разбере по-добре същността на местните финанси, трябва да се изяснят проблемите на местното самоуправление.

Всички държави имат едно централно правителство, което решава задачи от национално значение и поема функциите по цялостната организация на предлагането на публични блага.

Като второ, а в някои страни и като трето ниво, са органите на местната власт: регионални, щатски или провинциални местни, правителствени единици с фискални отговорности. Или държавното управление се осъществява на две нива: централизирано и децентрализирано.

[1] Владимирова, Т., Местни финанси, изд. Стено, 2011

Категория:

Описание на продукта:

Съдържание:

Увод………………………………………………..……………………………3

Параграф Първи. Теоретичен обзор на местните общински финанси и общинските финансови модели …………………………………………….6

1.1 Същност на местните общински финанси………………………………..6

1.2 Обзор на общинските финансови модели……………………………….10

1.3 Местните финанси и фискална децентрализация………………………12

1.4 Обхват на местните дейности…………………………………………….18

1.4.1 Групиране на местните дейности според начина на заплащане……..21

Параграф Втори. Източници на финансиране на местните дейности в общините. Разходи и приходи в общината……………………………….25

2.1 Видове източници на финансиране на местните дейности……………..25

2.2 Форми на организиране на местните дейности………………….…..….31

2.3 Разходи и приходи в общината…………………………………………..33

Параграф Трети. Анализ на източниците на финансиране на местните дейности на примера на Община Монтана………………………………41

3.1 Кратко представяне на Община Монтана……………………………….41

3.2 Анализ на финансирането в общината за периода 2014-2015 г………..42

3.3 Препоръки за контрол и мониторинг на финансирането……………….48

Заключение…………………………………………………………….……..64

Използвани източници………………….………..…………………………65

Общ обем 65 стр.

Отлична рецензия, защитена с отличен през 2016 г в Свищов.

Помощ за студенти - теми, дипломни и курсови работи, реферати, есета, презентации!