Подсказка

Проучване на винения туризъм в Южен Черноморски район (Бургаски район)

50.00 лв.

През последните години възникна и се развива една нова алтернативна форма на туризъм – виненият туризъм. Все повече туристи имат желание да практикуват не­тра­ди­ционен туризъм и извършват пътуванията си, мотивирани от възможностите да научат повече за виното – да се запознаят с нови или да дегустират любими вина, да се запознаят с лозарството и винопроизводството на определен регион, да се срещнат с местното население и неговите традиции, да се запознаят с празниците и обичаите, свързани с виното; да участват във винени фестивали и празненства. Търсят се и възможности да се съчетаят повишаването на винената култура с релаксиращия ефект от въздействието на красивата природа и други дадености на региона. Към туристическия пакет на винения туризъм се добавят и елементи от други специализирани видове – културен, селски, развлекателен, етнографски, кулинарен, фолклорен, хоби ту­ри­зъм. От друга страна, много от малките и средни винопроизводители търсят възможности за увеличаване на продажбите си и ги намират в организиране на “винени” посещения в избите им.

Напоследък се засилва и интересът към проучванията във винения туризъм. Про­веждат се научни конференции, има много публикации, из­да­ват се списания, има книги. Значително по-голяма е активността в про­­учванията в Новия Свят, особено в Австралия, Нова Зеландия и Северна Америка. В Европа има по-ограничени изследвания, относно де­стинациите, връзката между винения туризъм и винената индустрия, и ангажираността на потребителите с този туристически продукт.

Категория:

Описание на продукта:

Съдържание

Въведение

Цел и задачи

Характеристика на винения туризъм; Дефиниция

Характеристика на региона

Релеф

Води

Климат

Почви

Икономическа характеристика на района

Видове туризъм в района

Анализ на лозарството и винопроизводството

Производство на грозде

Площ

Средни добиви

Винопроизводство

Винопроизводители в Южен Черноморски район – Бургаска област

Износ на вино

Характеристика на винарските изби в района

Профил на винения турист

Винени турове

Примерни винени маршрути в Поморийски район

Винени празненства

Гурме и вино

Анализ (предпоставки и пречки) за развитие на винения туризъм в България

Винен туризъм в България

SWOT – анализ на Община Поморие

Проучване върху възможностите за развитие на винен туризъм в Южен Черноморски район

Изводи и препоръки

Използвана литература

Общ обем – 60 стр.

Помощ за студенти - теми, дипломни и курсови работи, реферати, есета, презентации!