Подсказка

Стопански профил и бизнес план на фирма

50.00 лв.

Днес темата за предприемачеството присъства явно във всекидневния живот на българите. В началото на прехода резултатите от усилията на хилядите дребни предприемачи не бяха ясно видими. От гледна точка на времето този етап на българското предприемачество е вече минало.

Предприемачеството е сравнително ново понятие и е обект на изследване от страна на учените едва от началото на ХХ век. Но това не означава, че то, като характеристика на човешката дейност, не е съществувало преди това.

В етимологичен план думата „предприемач” произтича от френското “enrepreneuer” и в буквален превод означава посредник между две страни. Понятието предприемачество има много широк обхват от значения. Едното крайно разбиране е, че предприемачът е човек с изключително големи способности, каквито притежават малка част от хората. Другото крайно разбиране е, че всеки, който работи за себе си е предприемач.

Терминът предприемач се налага през средните векове и се отнася за организаторите и строителите на големи архитектурни проекти като катедри, базилики, фортове, градски обществени сгради и др. За негов създател се приема френския учен икономист Ришар Кантилион, който приема „поемането на риск” от страна на предприемача като най-важна и съществена негова характеристика.

Описание на продукта:

Съдържание

Въведение…………………………………………………………..…………..4

Глава Първа. Цел и задачи…………………………………………………..7

Глава Втора. Теоретически аспекти на предприемаческия процес……8

2.1 Същност на предприемаческия процес…………………………………8

2.2 Избор на предмет на дейност……………………………………………9

2.3 Решение за собствен бизнес……………………………………………12

2.4 Откриване на новата идея………………………………………………16

2.5 Анализ на външната среда………………………………….…………..18

2.6 Локализация на новия бизнес……………………………….………….19

2.7 Институционализация на предприемаческата дейност……………….21

2.8 Създаване на предприемаческия план…………………………………22

2.9 Управление и закриване на предприемаческата дейност…………….23

2.10 Ролята на предприемачеството за икономическото развитие….……..25

Глава Трета. Бизнес план на фирма „Стан-р” ЕООД……….………..32

3.1 Кратко представяне на фирмата………………………….…………….32

3.2 Основни доставчици и клиенти………………………………………..34

3.3 Анализ на бъдещ период за развитие на фирма „Стан-р“ ЕООД……34

Глава Четвърта. Изводи и заключения…………………………………..41

Глава Пета. Библиография……………………………………….………..43

Общ обем- 43 стр.

Защитена през 2016 г

Помощ за студенти - теми, дипломни и курсови работи, реферати, есета, презентации!