Подсказка

СТРАТЕГИЯ ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА В АДМИНИСТРАЦИЯТА

60.00 лв.

Проблемът за корупцията в публичната администрация е актуален и широко коментиран в обществото. Именно поради това съществува потребност от обективна оценка и провеждане на изследване с оглед изясняване и ограничаване на проблема, както и даване на обективна информация за по нататъшни действия и работа в администрацията.

Корупцията е социално явление, заложено в самата организация на обществото в различни форми и сфери на обществената действителност. Тя се проявява, не само в страните в преход, но и в развитите демокрации т.е корупцията съществува навсякъде както в “страните на благоденствието”, така и в бедните страни.

Обект на изследването е корупцията в публичната администрация. Предмет на изследването е нивото на корупцията и основните фактори, които провокират и благоприятстват разпространението и в публичната администрация.

Категория:

Описание на продукта:

Съдържание:

Увод……………………………………………………………………………..3

Глава Първа. Корупцията в публичната администрация – поведение, мониторинг и подходи………………………………………………………..5

1.1 Същност на корупцията в администрацията……………………………..5

1.2 Видове злоупотреби в държавната администрация……………………..10

1.3 Видове модели на корупционно поведение……………………………..11

1.4 Мониторинг и подходи към корупцията………………………….……..18

Глава Втора. Регионални измерения за корупция в община Плевен…24

2.1 Обхват на проучване нивото на корупцията в община Плевен………..24

2.2 Резултати от анкетното проучване………………………………………26

Глава Трета. Превенция на корупцията………………………………….36

3.1 Национални и регионални програми за справяне с корупцията в администрацията………………………………………………………………36

3.2 Добри практики за справяне на корупцията…………………………….49

3.3 Медиите и стратегиите им за справяне с корупцията…………………..50

Заключение……………………………………………………………………54

Библиографска справка……………………………………………………..59

Приложение…………………………………………………………………..61

Общ обем – 65 стр.

Защитена с отличен през 2016 г в Свищов.

Помощ за студенти - теми, дипломни и курсови работи, реферати, есета, презентации!