Подсказка

Социално предприемачество

15.00 лв.

Идеята на социалното предприемачество е значително по-различна от основите на традиционната стопанска дейност, но има някои прилики между тези видове дейност. Социалното предприемачество в днешното общество включва алтруистичен начин за правене на бизнес, който се фокусира върху социални помощи. Казано по-просто, бизнесът става социален когато го превръща в социален капитал по такъв начин, че той започва да има положително въздействие върху обществото.

Разликата между „предприемачество“ и „социално предприемачество“ е, преди всичко, в целеполагането. Социалните предприемачи се стремят да трансформират обществото като цяло, а не да се извлече от него максималната печалба, като класическите предприемачи.

В процеса на трансформация на обществото социалните предприемачи са склонни да работят директно със социалните проблеми, освен това са склонни да ги разгледат в по-широк контекст, в пресечната точка на различните области на знанието, теорията и дисциплината. Този подход дава по-добро разбиране на корените на социалните проблеми, което позволява да се развиват иновативни решения и да се мобилизират наличните ресурси за най-ефективното въздействие върху обществото в световен мащаб.

Социалното предприемачество и социалните предприятия на ниво политики на ЕС са идентифицирани като ключов инструмент за иновации и преодоляване на проблемите на бедността и социалната изолация. Като част от политиката за насърчаване на социалната икономика и социалните иновации, социалното предприятие е идентифицирано като инструмент за постигане на стратегическите цели, заложени в Европа 2020.

Категория:

Описание на продукта:

Увод

1.Същност на социалното предприемачество

2.Примери за социално предприемачество с български фирми

3.Примери за социално предприемачество с чуждестранни фирми

Заключение

Използвани източници

Общ обем – 12 стр.

Помощ за студенти - теми, дипломни и курсови работи, реферати, есета, презентации!