Подсказка

ТЕМА: ТЪРГОВСКА ПРОДАЖБА

15.00 лв.

Търговската продажба е позната и като emptio-venditio – това е договор, с който едно лице се задължава да прехвърли собствеността на друго лице, а от своя страна се съгласява да плати покупната цена. Договорът за продажба е по взаимно съгласие, двустранно обременяващ договор. Страни по договора за продажба се явяват купувача и продавача.

Предмет на договора за покупка се явяват вещи, подлежащи на предаване  от продавача на купувача (стоки), както и сумата на парите, които се прехвърлят от купувача на продавача (покупната цена). Спорен е въпросът дали е възможно да се продаде нематериални неща (права) или да се използва за тази процедура чрез възлагане на вземания (цесия)[1].

По принцип се допуска продажбата на неща, които все още не съществуват или не са собственост на продавача в момента на сключване на договора (споразумение за продажба, например, една култура, която трябва да бъде събрана под отлагателно условие). Естествено, при продажба на договора за покупко – продажба не подлежи на незабавно изпълнение.

Освен това е позволено продажбата на чужди неща, а продавачът ще бъде задължен да изкупи елемента от сегашния собственик, случаите на нарушение на това задължение на продавача възстановяват на купувача всички загуби, които са резултат от основната покупка и продажба на сделката.

[1] Герджиков, О., Коментар на Търговския закон, кн. 2, С. 1994 г. с.7

Категория:

Описание на продукта:

Съдържание:

Въведение

1.Определение за търговска продажба

2.Елементи на търговската продажба

3.Правила при някои видове продажби

  1. Договор за продажба, изпълнение на договорните отношения

Изводи

Източници

Общ обем – 12 стр.

Помощ за студенти - теми, дипломни и курсови работи, реферати, есета, презентации!