Подсказка

Многогодишна финансова рамка на Европейския Съюз (2014-2020 г.) – цели, приоритети и финансови измерения

80.00 лв.

Измина успешно една финансова рамка – 2007 – 2013 г., през която България като нов член на ЕС показа силните си страни и разбра какво се изисква от нея. Новата финансова рамка 2014-2020 на ЕС има за цел да подобри лошите резултати, които се наблюдават и са били отчетени като минус при изминалата рамка, да анализира причините и да направи изводи, които да се приложат в новата рамка.

Новата Международна финансова рамка (МФР) съдържа както разумни предложения за справяне със съществуващите недостатъци в европейските икономики, така и множество опасности, произтичащи от раздути разходи и желание на ЕК за по-голяма независимост и централизация.

Проведеното проучване стига до заключението, че българското правителство трябва по-настоятелно да отстоява позициите си по определени въпроси, а по други – напълно да ги преразгледа.

С оглед на разразилата се финансова и дългова криза в Европа, заявените ангажименти на ЕК за намаляване на тежестта на европейския бюджет върху националните такива не са изпълнени на задоволително ниво.

Макар да намаляват като процент от БНД, реалните суми се покачват, като не са оползотворени съществуващите възможности за оптимизация на разходите, особено в сектори като администрацията и Общата селскостопанска политика. Това води до пропуснати ползи, пазарни изкривявания и ненужно натоварване на страните-членки.

Описание на продукта:

Съдържание:

Увод……………………………………………………………………………..5

Глава Първа. Представяне на многогодишната финансова рамка на Европейския съюз 2014-2020 г………………………………………………8

1.1 Основни параметри на финансовата рамка на ЕС 2014-2020……………8

1.2 Финансиране на финансовата рамка……………………………….……16

1.3 Новости в областта на растежа, работните места и сближаването……18

1.4 Новости в областта на научните изследвания и иновациите…………..21

1.5 Новости в областта на селското стопанство и околната среда…………21

1.6 Новости в областта на правосъдието, здравеопазването и сигурността…………………………………………………………………….23

Глава Втора. Сравнителен анализ на многогодишните финансови рамки 2007-2013 и 2014-2020 г…………………………….………………..26

2.1 Сравнение между многогодишните финансови рамки за 2007–2013 г. и 2014–2020 г…………………………………………………………………….26

2.2 Ефекти на предложенията върху Европа и България…………………..30

2.3 МФР 2007-2013 г и ефектите от присъединяването на България към ЕС……………………………………………………………………………….37

Глава Трета. Анализ на ползите и недостатъците на многогодишната финансова рамка на ЕС 2014-2020 г. за България………………………70

3.1 Ефектите на финансовата рамка върху България……………………….70

Заключение……………………………………………………………………82

Библиографска справка……………………………………………………83

Приложение………………………………………………………………….85

Общ обем – 86 стр.

Защитена с отличен през 2016 г в Свищов.

Помощ за студенти - теми, дипломни и курсови работи, реферати, есета, презентации!