cropped-logo.jpg

Деликтна отговорност

50.00 лв.

Институтът на деликтната отговорност е един от способите, за защитата на правата и интересите на лицата, в случаите на непозволено увреждане. Този институт е с голямо практическо приложение и е изследване подробно от правната теория. Неговата уредба е изградена на основата на общото правило „да не се вреди другиму” (чл.45-54 ЗЗД). Както е известно тя е заимствана основно от френския граждански кодекс – чл.1382 – 1386 и от Италианския граждански кодекс – чл.2050 – 2053.

Деликтната отговорност придоби особена актуалност при новите икономически условия. С бързото развитие на науката и техниката, в експлоатация се включиха нови мощности и енергии, непознати досега, увеличиха се транспортно-съобщителните средства, животът се механизира. С внедряването на тази техника и технологии и на съвременни системи на производствени процеси, човекът все повече се освобождава от тежкия физически труд.

Описание на продукта:

УВОД

ГЛАВА ПЪРВА. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ОБЩАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЛИКТНАТА ОТГОВОРНОСТ 

1.1 Същност на деликтната отговорност.Видове

1.2 Предпоставки за деликтна отговорност

1.2.1 Елементи на фактическия състав

1.2.2 Отделни състави на деликтната отговорност

ГЛАВА ВТОРА. ХАРАКТЕР И ОБЕМ НА ДЕЛИКТНАТА ОТГОВОРНОСТ

2.1 Характер и обем на деликтната отговорност

2.2 Функции на деликтната отговорност

2.3 Граници на договорната и деликтната отговорност

2.3.1 Разграничаване и кумулиране на договорната и деликтна отговорност

ГЛАВА ТРЕТА. ПРАВНА УРЕДБА НА ДЕЛИКТНАТА ОТГОВОРНОСТ В ЕС И В ДРУГИ СТРАНИ

3.1 Анализ на правната уредба на отговорността в други страни. Унифициране на отговорността с правото на ЕС

3.2 Правната уредба на отношенията с международен елемент при деликтната отговорност

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ

Общ обем страници – 44, използвана само веднъж в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“

цена 50 лв.

Помощ за студенти - теми, дипломни и курсови работи, реферати, есета, презентации!