Подсказка

ЕТНОСЕПАРАТИЗЪМ В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ

300.00 лв.

Актуалност на темата на изследване. Един от най-актуалните в наше време етно политически проблеми е увеличаването на броя на сепаратистките движения в различните части на света. Това явление се развива и набира сила през втората половина на XX век едновременно с антиколониалните и национално-освободителните движения.

Трябва да се отбележи, че движението което поставя за основна цел определена част от мултинационална държава и създаването на територията на независима формация, активизиращо се не само в страните от третия свят, където колониалното наследство е оставило значителен брой спорни граници, но също така и демокрация в Стария Запад  – Великобритания, САЩ, Франция и някои други страни.

През последните 10 години проблемът за етническия сепаратизъм се превърна в един от най-острите в целия Европейски съюз и не само. Социално-икономически, политически и правни промени в съвременна Европа и страните от ОНД намират израз в една радикална промяна в обществените отношения, дълбоки промени във всички сфери на човешкия живот и дейност.

Описание на продукта:

Увод

Глава Първа. Етносепаратизма като обект на политически анализ

1.1 Методологически трудности за определяне и изследване на природата на етническия сепаратизъм

1.2 Характеристика на предпоставките, условията на проявяване и закономерностите на развитие на етносепаратизма

1.2.1 Проблемите на сепаратизма в контекста на обезпечението на регионалната безопасност. Разновидности на сепаратизма

Глава Втора. Генезис и съвременни проявления на етническия сепаратизъм

2.1 Етническия национализъм като предпоставка за появата на етническия сепаратизъм

2.2 Съвременна регионална специфика на проявление на етносепаратизма

2.3 Особености на протичане на етническите конфликти в различните региони

Заключение

Използвани източници

Общ обем страници – 90 стр.

Не е използвана в университет, изцяло преводна и авторска разработка.

Помощ за студенти - теми, дипломни и курсови работи, реферати, есета, презентации!