cropped-logo.jpg

Потребности и очаквания на бременните жени относно обема и качеството на здравната помощ, предоставяна в „Женска консултация“

55.00 лв.

Описание на продукта:

Увод…………………………………………………………………….….……3

Глава Първа. Литературен обзор…………………………………….…….6

1.1 Женска консултация – същност и специфика……………………………6

1.2 Задачи, структура, организация на работата……………………..……..9

1.3 Грижи, ръководени от акушерката…………………………………..…..13

1.4 Пренатални прегледи……………………………………………………..15

1.5  Кратък преглед на женска консултация в Белгия……………….…….17

Глава Втора. Цел, задачи и методика на проучването…………………20

2.1 Цел и задачи………………………………………………….…………..20

2.2 Методика на изследването……………………………………..…………21

Глава Трета. Анализ и оценка на резултатите…………………………22

3.1 Представяне и анализ на получените резултати………………….…….22

3.2 Препоръки за подобряване грижите към бременните жени………….41

Заключение, изводи и препоръки………………………………….…….48

Библиография………………………………………………………….……50

Приложения……………………………………………………….…………52

Използвана през 2017 г, защитена с отличен в МУ – София. Общо страници – 57

Помощ за студенти - теми, дипломни и курсови работи, реферати, есета, презентации!